Διαπίστευση Erasmus+ 2021-2027

Accreditations Erasmus accredited

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού απένειμε στο σχολείο μας τη Διαπίστευση Erasmus+, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. H Διαπίστευση Erasmus+ ισχύει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η Διαπίστευση Erasmus+ συνδέεται με τη Δράση της Κινητικότητας (ΚΑ1) στο νέο πρόγραμμα 2021-2027 και στοχεύει στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των φορέων που υποβάλλουν αίτηση για δραστηριότητες κινητικότητας. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην άρση της υποχρέωσης των οργανισμών να υποβάλλουν νέα αίτηση για δραστηριότητες κινητικότητας ανά Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, στην οποία να περιγράφουν το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του οργανισμού βάσει της οποίας να αιτούνται επιχορήγηση.
Η Διαπίστευση Erasmus αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους οργανισμούς Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους φορείς που την επιλέγουν να παραμείνουν στο νέο πρόγραμμα για σειρά ετών, διοργανώνοντας δραστηριότητες κινητικότητας μέσω απλοποιημένων αιτήσεων χρηματοδότησης.